Cookies

FORM MHI KLİMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ÜRÜN/HİZMET ALAN ve YETKİLİSİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

1.    Verilerinizi Kim İşliyor?

Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. A.Ş (“Şirket”), olarak, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, aşağıda açıklanan kapsamda işliyoruz:

2.    Hangi Kişisel Verilerinizi, Hangi Amaçlarla ve Hangi Hukuki Nedenlerle İşliyoruz?

Gerçek Kişi Müşteri (ürün/hizmet alan) veya Tüzel kişi Müşteri (ürün/hizmet alan) olan bir kuruluşun çalışanı/yetkilisi olarak satış/satış sonrası destek hizmeti ilişkimiz çerçevesinde kişisel verilerinizi işlememiz gerekiyor. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işliyor ve saklıyoruz. Bu kapsamda; kimlik ve iletişim bilgileriniz, (örneğin: isim, soy isim, telefon, e-posta); ödeme için gerekli olan fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri gibi finansla ilgili bilgiler, İşlem Güvenliği Bilgileri (örneğin, banka hesap numaranız ve işle ilgili bir işlemde destekleyici olarak toplanan ödemeyle ilgili diğer ilgili bilgiler), Risk Yönetimi Bilgileri, web kullanıcıları için, web formlarının içeriği, anket bilgileri, IP adresleri, web sitesinde izlediğiniz yol gibi web sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler, sanal pos gibi araçlardan yararlanılması durumunda elektronik log ve kayıtları işlenen bilgileriniz kapsamında yer alıyor.

Kişisel verileriniz; faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet/üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi, ürün/hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işleniyor.

Bu kapsamda karşılıklı sözleşmemizin kurulması, ifası ve sona ermesi süreçlerinin hukuka uygun şekilde yürütülmesi, temel hak ve özgürlüklerinize aykırı olmamak koşuluyla Şirketimizin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, yerine getirmekle yükümlü olduğunuz hukuki gereklilikler, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlar ve bunların dışında kalan durumlarda sizden talep edeceğimiz açık, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklayacağınız rızanız kişisel veri işlemesinin hukuki dayanaklarını oluşturuyor. Bu noktada ürün ve hizmetlerimizle ilgili olarak sizi bilgilendirebilmemiz için, açık rızanız bulunması durumunda size ticari ileti gönderebiliyoruz. Her zaman vatandaş.iys.org.tr adresi üzerinden başvuru yaparak (opt-out) kayıt listemizden çıkabilir ve arzu edilmeyen bilgilerin size ulaşmasını engelleyebilirsiniz.

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak, Şirketin politika ve prosedürlerinde birçok kural bulunuyor. Bu konuda özellikle web sitemizde bulunan https://www.form-mhiklima.com/tr-tr genel Kişisel Veri Politikamızı inceleyebilirsiniz.

3.    Kişisel Verilerinizi Nasıl Topluyoruz?

İşlemekte olduğumuz kişisel verileriniz bizimle doğrudan ticari ilişkiye girmeniz durumunda doğrudan, bayilerimiz aracılığı ile bize ulaşmanız durumunda Yetkili Bayilerimiz üzerinden veya Servis Hizmeti almanız durumunda bu kuruluşlardan bize ulaşıyor. İşlediğimiz bilgiler kağıt ortamında gibi otomatik olmayan yöntemlerle toplanabildiği gibi (devreye alma formları gibi), elektronik sistemler (Bayi/Servis Yönetim Programı, Sanal Pos gibi) ve e-mail üzerinden gönderilen belgeler gibi kanallarla otomatik yöntemler ile de toplanıyor.

4.    Kişisel Verilerinizi Kimlere Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Şirketin meşru menfaatleri, kanunda açık olarak öngörülen durumlar, sözleşmenin kurulması ve ifası için gereklilikler, çalışan istihdamına bağlı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, yasal takip durumlarında hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumlarında üçüncü kişilere aktarılıyor. Kişisel verilerinizin, Şirketin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel hukuk kişilerine yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılması söz konusu oluyor. Vergi Usul Kanunu, İş ve Sosyal Güvenlik Kanunu ve mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin gerekli kıldığı kişi veya kuruluşlara, Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, emniyet ve jandarma ilgili birimleri, polis merkezi amirlikleri, savcılıklar ve diğer tüm adli, idari merciler ve yasal mercilere Kanunu hükümleri dikkate alınarak aktarım yapılıyor. Şirketimiz, “FORM ŞİRKETLER GRUBU” bünyesi içinde yer alıyor. Bu kapsamda, grup Şirketlerimize veri aktarımı gerçekleştirebiliyoruz (Form Grubu kapsamındaki şirketler ve ayrıntılı bilgi için bkz: http://www.formgroup.com/). Söz konusu aktarımlar, Form Yönetim Hizmetleri A.Ş. ve diğer şirketler arasında kural olarak Veri işleyen/Veri Sorumlusu ilişkisine dayanıyor. Diğer aktarımlar konusunda ise kanundaki ilke ve kurallara uygun olarak aktarım gerçekleştiriyor. Ürün ve hizmetlerimizi sağlarken Veri İşleyen konumundaki kuruluşlardan destek alıyoruz. Marketing (pazarlama), ödeme yönetimi, sanal pos hizmetleri, programlama ve IT, data hosting (veri saklama) ve call center (arama) servisleriyle işbirliği yapıyoruz. Bu Kuruluşlarla çalışmalarımız da imzaladığımız özel KVK ve gizlilik sözleşmeleri ile gereken güvenlik tedbirleri alınarak gerçekleştiriliyor. Şirketimizin web sitesinde bulunan sanal pos üzerinden işlem yaptığınızda, Eçözüm Bilgi Teknolojileri A.Ş. (https://www.netahsilat.com) ile işbirliği yapıyoruz ve bu kapsamda verileriniz sanal pos hizmet şirketi tarafından da işleniyor, dolayısıyla bu kapsamda ilgili Şirketin de KVK Aydınlatma metnini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

Yine satışını yaptığımız ürünlerin montajı ve bakım hizmetleri yetkili servislerimizle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kişisel verileriniz (belirtmeniz durumunda GSM Numaranız da dahil olmak üzere) ilgili Servislerimizle paylaşılıyor. Servislerimiz bu süreçte karma bir nitelik taşıyor (Veri işleyen/Veri Sorumlusu). Örneğin, garanti süresi kapsamında, satış sonrası destek anlamında bizim sürecimizin kapsamında olan Servisler bu sürenin bitmesi ve tarafınızca bizim bilgimiz dışında aranması durumunda doğrudan ticari muhatabınız haline gelebiliyor. Bu durumda ilgili Servisin de Aydınlatma Metnini incelemenizi tavsiye ediyoruz.

5.    Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi gereği kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile  Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; Şirketimizin web sitesinde bulunan formu doldurmak suretiyle, Şirketimizin “Form MHI Klima Sistemleri San. ve Tic. A.Ş., Eski Büyükdere Caddesi Sümer Sok. No:1/B Ayazağa Ticaret Merkezi Kat :12 MASLAK 34398 İSTANBUL” adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya Şirketimizin formmhi.kvk@hs03.kep.tr KEP adresine kayıtlı eposta ile gönderebilir ya da Kurumun belirlediği diğer yöntemlerle başvurabilirsiniz. Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması hakkında ayrıntılı bilgiye, Şirketimizin web sitesinde yayınlanan (https://www.form-mhiklima.com/tr-tr/) Kişisel Verilerin İşlenmesi Ve Korunması Politikası’nı inceleyerek ulaşabilirsiniz..